Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 2, S. 3 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tổng quan về các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành y tế trên thế giới và Việt Nam

Trần Thu Phương, Trần Thị Tuyết Hạnh

Tóm tắt


Mục tiêu: Bài tổng quan được tiến hành nhằm tìm hiểu một số giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành y tế trên thế giới và khả năng áp dụng tại Việt Nam trong thời gian tới.

Phương pháp tìm kiếm và tổng quan tài liệu: Bài báo tổng quan các thông tin khoa học từ các nghiên cứu được công bố trên cơ sở dữ liệu Pubmed, ScienceDirect, Google Scholar và một số trang web chính thống.

Kết quả: Các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành y tế các nước trên thế giới tập trung vào 6 nhóm giải pháp chính, bao gồm các giải pháp về: Tổ chức, cơ chế, chính sách; xây dựng năng lực; thực tiễn, hành vi; nghiên cứu; xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, hệ thống quan trắc và lập bản đồ; và phối hợp liên ngành, hợp tác quốc tế.

Kết luận: Các nhóm giải pháp được ngành y tế trên thế giới áp dụng rất đa dạng, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số khó khăn khi áp dụng, đặc biệt ở những quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam.