Chi tiết về Tác giả

Lanh, Chu Van Faculty of Physics, Vinh University