Chi tiết về Tác giả

Khai, Nguyen Tuan

  • T. 19, S. 1 (2009) - Articles
    Neutron Yield from (γ, n) and (γ, 2n) Reactions following 100 MeV Bremsstrahlung in a Tungsten Target
    Tóm tắt