Gửi bài

Gửi bài trực tuyến

Đã có Bí danh/Mật khẩu dành cho Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển?
Đến trang Đăng nhập

Quý vị cần Bí danh/Mật khẩu?
Chuyển đến trang Đăng ký

Quý vị cần Đăng ký và Đăng nhập để gửi bài viết trực tuyến và kiểm tra trạng thái biên tập những bài viết mà quý vị đã gửi.

 

Hướng dẫn dành cho Tác giả

- Bài gửi đăng tạp chí Nghiên cứu và Phát triển là các công trình nghiên cứu trên các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn...; các ý kiến trao đổi, tranh luận nhằm góp phần làm sáng tỏ những vấn đề khoa học; các công trình dịch thuật giới thiệu kết quả nghiên cứu của nước ngoài hoặc các tư liệu gốc phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học... Ưu tiên cho những công trình gửi riêng cho tạp chí Nghiên cứu và Phát triển.
- Bài gửi đăng tạp chí Nghiên cứu và Phát triển không hạn chế số trang, tùy nội dung, có thể đăng nhiều kỳ trên tạp chí. Mỗi bài viết cần có phần tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh (không bắt buộc) không quá 300 từ.
- Bài gửi đăng, nếu là bản viết tay, xin vui lòng viết chữ rõ ràng, nhất là tiếng nước ngoài, chữ Hán, chữ Nôm. Nếu là bản dịch, xin ghi rõ xuất xứ tài liệu gốc và các thông tin liên quan để tiếp cận văn bản. Cuối bài, xin ghi rõ địa chỉ để tiện liên lạc.
- Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển kính mong các tác giả thể hiện nghiêm túc tinh thần tôn trọng bạn đọc và giữ mối hòa khí trong học giới, nhất là trong những bài viết trao đổi, tranh luận học thuật.
- Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển giữ quyền biên tập bài vở trước khi đăng. Ban biên tập giữ quyền hiệu đính những thiếu sót hiển nhiên hoặc khách quan về thông tin, dữ kiện, lỗi chính tả trong bản thảo. Ban biên tập sẽ trao đổi với tác giả trong trường hợp cần chỉnh sửa, bổ sung để nâng cao chất lượng nội dung bài viết.
- Bài không đăng, không trả lại bản thảo.
Bài vở và ý kiến xây dựng xin gửi theo địa chỉ:
Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển
Số 26 đường Hà Nội, thành phố Huế
ĐT/FAX: 054 3837900
E-mail: tc.nghiencuuphattrien@ gmail.com

 

Danh mục chuẩn bị gửi bài

Trong quá trình nộp bài, tác giả cần phải kiểm tra để đảm bảo bài nộp của mình tuân thủ các điều kiện sau đây. Bài nộp có thể bị trả lại cho tác giả nếu không theo những hướng dẫn này.

  1. Bài nộp chưa từng được xuất hoặc chưa từng được gửi cho tạp chí khác (hoặc được giải thích trong Lời bình gửi BTV).
  2. File bài nộp ở định dạng Microsoft Word, RTF, or WordPerfect.
  3. Đường dẫn của tài liệu tham khảo được cung cấp, nếu có.
  4. Tài liệu dùng khoảng cách dòng đơn; kích thước font 12 point; chữ in nghiêng thay cho gạch dưới (trừ trường hợp địa chỉ trên Internet); tất cả minh họa, biểu đồ và bảng được đặt ở các vị trí phù hợp trong bài thay vì đặt ở cuối bài viết.
  5. Tài liệu đáp ứng các yêu cầu về phong cách và thư mục được nêu trong Hướng dẫn dành cho Tác giả, ở phần Giới thiệu Tạp chí.
  6. Nếu nộp bài cho một chuyên mục tạp chí có phản biện chuyên gia các hướng dẫn ở mục Đảm bảo phản biện khuyết danh) đã được tuân thủ.
 

Thông tin cá nhân

Tên và địa chỉ email được nhập vào các mẫu biểu trên tạp chí này chỉ được sử dụng vào các mục đích đã được tuyên bố rõ ràng và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác hay dùng vào bất kỳ mục đích nào khác.