Tạp chí Luật học, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bảo vệ trật tự, an ninh làng xã trong h¬ương ư¬ớc thế kỉ XVII - XIX và những giá trị kế thừa

TRẦN HỒNG NHUNG

Tóm tắt


Thông qua quy định về bảo vệ an ninh, trật tự trong các hương ước từ thế kỉ XVII - XIX,([i]) bài viết góp phần làm sáng tỏ những đặc điểm của làng xã cổ truyền và đúc rút những bài học kinh nghiệm cần được kế thừa, phát huy trong quản lí xã hội nông thôn nói riêng, ổn định tình hình chính trị, xã hội hiện nay nói chung.


([i]). Hương ước cổ là các hương ước của làng xã người Việt tự soạn thảo từ trước thời kì Cải lương hương chính do người Pháp ban hành vào những năm đầu của thế kỉ XX. Những bản hương ước được biết đến sớm nhất là từ thế kỉ XV song rất ít bản còn tồn tại đến hiện nay. Những sưu tập về các bản hương ước cổ được biết đến chủ yếu là các bản hương ước từ thế kỉ XVII. Công trình "Tục lệ cổ truyền làng xã Việt Nam" của tác giả Đinh Khắc Thuân có thể coi là bản tập hợp tương đối đầy đủ nhất các bản hương ước cổ với 84 tục lệ chép trong sách và 6 văn bản tục lệ khắc trên bia chủ yếu của làng xã đồng bằng Bắc Bộ trong các thế kỉ XVII - XIX.
Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522