Tạp chí Luật học, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bài học từ kinh nghiệm giải thích pháp luật thành văn của một số nưíc Civil Law và Common Law

NGUYỄN THỊ ÁNH VÂN

Tóm tắt


Bài viết bàn về ba vấn đề chính: 1) Lí do dẫn đến nhu cầu giải thích pháp luật thành văn; 2) Thẩm quyền giải thích pháp luật thành văn nên được trao cho cơ quan nào trong bộ máy nhà nước?; 3) Các quy tắc nên được sử dụng trong quá trình giải thích pháp luật thành văn. Những vấn đề trên được nghiên cứu trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của một số nước có hệ thống pháp luật đại diện cho hai truyền thống Civil Law và Common Law. Từ kết quả nghiên cứu, bài viết đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả của công tác giải thích pháp luật thành văn ở Việt Nam.
Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522