Tạp chí Luật học, S. 6 (2106)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bản chất và thuộc tính của hợp tác theo Luật hợp tác xã năm 2012

NGUYỄN VIẾT TÝ

Tóm tắt


Bài viết làm rõ bản chất pháp lí và những thuộc tính của hợp tác xã kiểu mới theo pháp luật hiện hành ở Việt Nam như: hợp tác xã là tổ chức kinh tế có tính đối nhân; thành viên hợp tác xã  vừa là người góp vốn và trở thành người đồng sở hữu hợp tác xã, vừa là khách hàng của hợp tác xã; cấu trúc vốn (tài sản) và chế độ phân phối thu nhập của hợp tác xã mang tính đặc thù.
Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522