Tạp chí Luật học, S. 6 (2106)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bình luận về thẩm quyền ban hành văn bản trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

TRẦN THỊ VƯỢNG

Tóm tắt


Bài viết làm rõ những điểm mới của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật (thẩm quyền về hình thức và thẩm quyền về nội dung); một số bất cập về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật vẫn chưa được Luật giải quyết như: hệ thống pháp luật vẫn cồng kềnh với khá nhiều hình thức văn bản quy phạm pháp luật; việc giao quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho một số chủ thể chưa thực sự phù hợp; nội dung của một số loại văn bản quy phạm pháp luật chưa được phân định rõ ràng... Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522