Tạp chí Luật học, S. 7 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hợp đồng về quyền sử dụng đất trong Bộ luật dân sự năm 2015

Nguyễn Thuỳ Trang

Tóm tắt


Bài viết bình luận các quy định hợp đồng về quyền sử dụng đất trong Bộ luật dân sự năm 2015 và nêu một số đề xuất hoàn thiện pháp luật liên quan đến nội dung này.
Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522