Tạp chí Luật học, S. 9 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu khi mua bán căn hộ chung cư tại Việt Nam

Doãn Hồng Nhung, Hoàng Anh Dũng

Tóm tắt


Bài viết đề cập một số vấn đề lí luận về hợp đồng theo mẫu trong mua bán căn hộ chung cư tại Việt Nam; nhận diện rủi ro và đề xuất phương thức hạn chế rủi ro nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao kết và thực hiện loại hợp đồng này.
Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522