Tạp chí Luật học, S. 8 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quyền đối với tài sản trong Bộ luật dân sự năm 2015 và hoàn thiện pháp luật về đăng kí tài sản

Đặng Phước Thông

Tóm tắt


Bài viết phân tích nguồn gốc hình thành quyền đối với tài sản trong luật La Mã và các bộ luật dân sự Pháp, Nhật Bản; sự kế thừa và cải tiến của quyền đối với tài sản trong Bộ luật dân sự năm 2015 của Việt Nam; phân biệt quyền đối với tài sản và quyền tài sản; các kiến nghị hoàn thiện pháp luật về đăng kí tài sản như đăng kí quyền sở hữu tài sản ảo trong trò chơi trực tuyến, đăng kí quyền khác đối với tài sản.
Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522