Tạp chí Luật học, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giải pháp đối với việc sử dụng án lệ trong đào tạo sau đại học tại các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam

Nguyễn Bá Bình

Tóm tắt


Sử dụng án lệ trong chương trình đào tạo sau đại học tại các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam là nhu cầu tất yếu khách quan đặt trong bối cảnh Việt Nam đã công nhận án lệ là một nguồn luật và đã công bố các án lệ để phục vụ hoạt động xét xử của toà án. Bài viết đề xuất các giải pháp đối với việc sử dụng án lệ trong đào tạo sau đại học ở các cơ sở đào tạo luật: 1) Giảng dạy các vấn đề cơ bản về án lệ và áp dụng án lệ; 2) Sử dụng án lệ với tư cách là học liệu và là phương pháp sử dụng bản án (case method); 3) Đưa án lệ vào danh mục các đề tài tốt nghiệp và khuyến khích học viên thực hiện luận văn, luận án về chủ đề này.
Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522