Tạp chí Luật học, S. 7 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bảo hộ quyền chuyển vốn và lợi nhuận của nhà đầu tư ASEAN theo quy định của ASEAN và thực tiễn của Việt Nam

Nguyễn Quỳnh Anh

Tóm tắt


Quyền chuyển vốn và lợi nhuận là một trong những yêu cầu bảo hộ nhà đầu tư nước ngoài điển hình được ghi nhận trong các hiệp định đầu tư song phương, pháp luật quốc gia hay trong các hiệp định về đầu tư của các tổ chức quốc tế, trong đó có Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN. Vấn đề bảo hộ quyền chuyển vốn và lợi nhuận của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được quy định trực tiếp tại Luật đầu tư năm 2014 và một số văn bản pháp luật khác có liên quan. Bài viết phân tích cụ thể Điều 13 Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN về chuyển vốn và lợi nhuận ra nước ngoài của nhà đầu tư ASEAN, quá trình nội luật hoá các quy định của ASEAN về quyền này vào pháp luật đầu tư của Việt Nam và đánh giá sự tương thích của pháp luật Việt Nam với các quy định của Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN.Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522