S. 8 (2019)

Mục lục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Quyền tự do lập hội, hội họp của người lao động Việt Nam trước yêu cầu từ các hiệp định thương mại tự do Tóm tắt
Nguyễn Anh Đức 3
Một số vấn đề lí luận về chủ nghĩa hiến pháp Tóm tắt
Vũ Công Giao, Nguyễn Minh Tâm 14
Các yếu tố tác động đến giải quyết tranh chấp đất đai bảo đảm phát triển bền vững vùng Tây Nguyên Tóm tắt
Tô Văn Hoà, Đậu Công Hiệp 29
Pháp luật về hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ tiếp cận nguồn gen - thực trạng và khuyến nghị Tóm tắt
Nguyễn Thanh Huyền 46
Nhãn hiệu nổi tiếng và bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng bằng công cụ “nhãn hiệu bảo vệ” ở Nhật Bản Tóm tắt
Vũ Thị Phương Lan 59
Hoàn thiện pháp luật về áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc Tóm tắt
Đào Thuỳ Linh, Nguyễn Hoàng Việt 71
t Hoàn thiện pháp luật thi hành án dân sự về cưỡng chế kê biên tài sản chung Tóm tắt
Trần Phương Thảo 83


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522