Chi tiết về Tác giả

Công Hiệp, Đậu

  • S. 12 (2106) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Tư tưởng "ngũ quyền hiến pháp" của Tôn Trung Sơn và sự vận dụng trong Hiến pháp Đài Loan năm 1946
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522