Chi tiết về Tác giả

MINH TUẤN, ĐẶNG

  • S. 3 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Lí luận về biểu tình và quyền biểu tình
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522