Chi tiết về Tác giả

Kim Phương, Đặng

  • S. 7 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Tiếp cận khái niệm thuế môi trường
    Tóm tắt
  • S. 10 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả của pháp luật thuế môi trường
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522