Chi tiết về Tác giả

Phước Thông, Đặng

  • S. 8 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Quyền đối với tài sản trong Bộ luật dân sự năm 2015 và hoàn thiện pháp luật về đăng kí tài sản
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522