Chi tiết về Tác giả

VĂN HÙNG, ĐỖ

  • S. 4 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Phân tích khoa học các điểm hạn chế cơ bản thuộc Phần thứ nhất: Những quy định chung của Bộ luật hình sự năm 2015
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522