Chi tiết về Tác giả

Ngân Bình, Đỗ

  • S. 6 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Hoàn thiện chế định hợp đồng lao động - Từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522