Chi tiết về Tác giả

KHƯƠNG DUY, ĐINH

  • S. 1 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Thực tiễn vận dụng Điều XX GATT trong các tranh chấp về nguyên tắc không phân biệt đối xử và bài học cho Việt Nam
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522