Chi tiết về Tác giả

Văn Bình, Đoàn

  • S. 7 (2019) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Giải pháp hoàn thiện pháp luật về bất động sản du lịch ở Việt Nam
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522