Chi tiết về Tác giả

Quốc Tuấn, Bành

  • S. 1 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Thoả thuận chọn luật áp dụng cho quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài trong pháp luật quốc tế và Việt Nam
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522