Chi tiết về Tác giả

Đăng Hiếu, Bùi

  • S. 4 (2018) - ĐÀO TẠO
    Đổi mới đào tạo đại học ngành luật theo định hướng tiếp cận năng lực - kiến nghị cho Trường Đại học Luật Hà Nội
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522