Chi tiết về Tác giả

VŨ MINH, CAO

  • S. 2 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Hoàn thiện quy định pháp luật về biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522