Chi tiết về Tác giả

Thị Thuý, Hà

  • S. 10 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Giải thích hợp đồng theo mẫu, Điều kiện giao dịch chung - Một số điểm bất cập và giải pháp hoàn thiện
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522