Chi tiết về Tác giả

Minh Chiến, Hoàng

  • S. 8 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo Luật cạnh tranh và một số bất cập
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522