Chi tiết về Tác giả

Quỳnh Hoa, Hoàng

  • S. 5 (2017) - ĐÀO TẠO
    Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chuẩn công bố công trình khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522