Chi tiết về Tác giả

Văn Nghĩa, Hoàng

  • S. 2 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Những vấn đề lí luận về quyền hoà bình
    Tóm tắt
  • S. 13 (2019) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    t Nội luật hoá các công ước quốc tế về quyền tự do tôn giáo và việc thực thi ở Việt Nam hiện nay
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522