Chi tiết về Tác giả

Minh Tiến, Lê

  • S. 13 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Tự do hoá thương mại hàng hoá của ASEANtrong quá trình hình thành, xây dựng và phát triển Cộng đồng kinh tế ASEAN
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522