Chi tiết về Tác giả

NGỌC ANH, Lê

  • S. 10 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Mô hình hợp tác xã ở một số quốc gia châu Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522