Chi tiết về Tác giả

Quốc Bình, Nông

  • S. 13 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Tự do hoá thương mại hàng hoá của ASEANtrong quá trình hình thành, xây dựng và phát triển Cộng đồng kinh tế ASEAN
    Tóm tắt
  • S. 5 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Đặc điểm của điều khoản thoả thuận trọng tài thương mại quốc tế và kinh nghiệm cho các bên kí kết
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522