Chi tiết về Tác giả

ĐĂNG DUNG, NGUYỄN

  • S. 5 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Làm luật dưới góc độ quyền con người
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522