Chi tiết về Tác giả

NGỌC ANH, NGUYỄN

  • S. 6 (2106) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Cơ sở pháp lí cho Uber taxi hoạt động tại Việt Nam
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522