Chi tiết về Tác giả

NGỌC HOÀ, NGUYỄN

  • S. 2 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Khái niệm tội phạm và việc quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522