Chi tiết về Tác giả

VĂN HƯƠNG, NGUYỄN

  • S. 4 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại theo Bộ luật hình sự năm 2015
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522