Chi tiết về Tác giả

VĂN HỢI, NGUYỄN

  • S. 4 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra trong Bộ luật dân sự năm 2015
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522