Chi tiết về Tác giả

VĂN QUANG, NGUYỄN

  • S. 5 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Luật học so sánh và cấy ghép pháp luật: Vấn đề phương pháp luận về cải cách hệ thống pháp luật của Việt Nam
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522