Chi tiết về Tác giả

VIẾT TÝ, NGUYỄN

  • S. 6 (2106) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Bản chất và thuộc tính của hợp tác theo Luật hợp tác xã năm 2012
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522