Chi tiết về Tác giả

Thu Trang, Ngô

  • S. 8 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Lí luận về chế định trách nhiệm sản phẩm trong pháp luật bảo vệ quyền lợi ngư¬ời tiêu dùng
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522