Chi tiết về Tác giả

Đức Lam, Nguyễn

  • S. 1 (2018) - ĐÀO TẠO
    Sử dụng án lệ trong đào tạo luật ở Anh, Mỹ, Australia, Singapore và liên hệ với Việt Nam
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522