Chi tiết về Tác giả

Đức Việt, Nguyễn

  • S. 8 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Điều chỉnh quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Hàn Quốc và một số kiến nghị cho Việt Nam
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522