Chi tiết về Tác giả

Đức Việt, Nguyễn

 • S. 9 (2016) - NHÀ NƯỚC - PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI
  Quá trình hình thành và phát triển của quyền miễn trừ quốc gia và một số góp ý cho Việt Nam
  Tóm tắt
 • S. 12 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
  Công ước Lahay về các khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em và khả năng tham gia của Việt Nam
  Tóm tắt
 • S. 3 (2019) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
  Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
  Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522