Chi tiết về Tác giả

Anh Đức, Nguyễn

  • S. 1 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Quản lí nhà nước về quyền lập hội và việc hoàn thiện Dự thảo Luật về hội ở Việt Nam
    Tóm tắt
  • S. 11 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo liên quan đến đầu tư nước ngoài khi thực thi Hiệp định thương mại tự do ở Việt Nam
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522