Chi tiết về Tác giả

Lan Anh, Nguyễn

  • S. 7 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Xử lí hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường hoặc vị trí độc quyền bằng biện pháp dân sự
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522