Chi tiết về Tác giả

Ngọc Bích, Nguyễn

  • S. 8 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Thẩm quyền đăng kí hộ tịch theo Luật hộ tịch và vấn đề thực hiện
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522