Chi tiết về Tác giả

Ngọc Hoà, Nguyễn

 • S. 2 (2017) - NHÀ NƯỚC - PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI
  Chất lượng đào tạo sau đại học về luật học - Những vấn đề được đặt ra
  Tóm tắt
 • S. 3 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
  Tính thống nhất giữa các quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại trong Bộ luật hình sự năm 2015
  Tóm tắt
 • S. 5 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
  Trường hợp phạm nhiều tội và trường hợp trùng luật - từ lí thuyết đến sự thể hiện trong Bộ luật hình sự Việt Nam
  Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522