Chi tiết về Tác giả

Như Hà, Nguyễn

  • S. 1 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Hợp nhất tổ chức kiểm tra của Đảng và cơ quan thanh tra nhà nước - Nhìn từ góc độ lí thuyết hệ thống
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522