Chi tiết về Tác giả

Quỳnh Trang, Nguyễn

  • S. 9 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Các tiêu chuẩn của nguồn nhân lực pháp luật tham gia giải quyết tranh chấp đầu tư và thương mại quốc tế
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522