Chi tiết về Tác giả

Thị Thanh Tú, Nguyễn

  • S. 10 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Hoàn thiện pháp luật về góp vốn mua cổ phần của ngân hàng thương mại
    Tóm tắt
  • S. 11 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Hoạt động ngân hàng ngầm tại Việt Nam - Quy định pháp luật, thực trạng và đề xuất nhằm bảo đảm an toàn hệ thống
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522